MANOritualai.lt PRIVATUMO POLITIKA

  1. KAS YRA PRIVATUMO POLITIKA?

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato naudojimosi interneto svetaine www.manoritualai.lt (toliau – Svetainė) privatumo sąlygas, kiek tai liečia mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir mūsų Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės). 

1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.3. Jei naudojatės Svetaine, įsigyjate mūsų teikiamas paslaugas ar kitaip esate susiję su mūsų Bendrovės vykdoma veikla, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika ar atskiromis jos sąlygomis, mes, deja, negalėsime Jums parduoti visų ar bet kurių Bendrovės prekių ar teikiamų paslaugų, bendradarbiauti verslo ar kitais klausimais, Jūs taip pat tokiu atveju neturite teisės naudotis Svetaine.

1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

1. 5. Privatumo politikos nuostatos taikomos mūsų klientams, kurie įsigijo, įsigyja ar ketina įsigyti mūsų parduodamas prekes, teikiamas paslaugas, verslo partneriams (įskaitant jų darbuotojus), asmenims, kurie kreipiasi į mus teikdami prašymus, reikalavimus tiesiogiai ar nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, el. paštu, socialinių tinklų paskyromis ir pan.). Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar Jūs esate mūsų klientas, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje. Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie visų kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą mums vykdant savo veiklą, sudarant bei vykdant sutartis.

2. KAS MES ESAME?

2.1. Mes esame Kosmetikos laboratorija, MB, juridinio asmens kodas 304452130, buveinės adresas: Gamyklų g. 9, LT-68108 Marijampolė, interneto svetainės www.manoritualai.lt  (toliau – Bendrovė ir/arba Duomenų valdytojas).

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes: 

3. 1. 1.  laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

3. 1. 2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

3. 1. 3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

3. 1. 4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

3. 1. 5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

3. 1. 6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, Taisyklėse arba teisės aktų nustatytais atvejais; 

3. 1. 7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

4. 1. 1. Kosmetikos produktų pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo, vykdymo (produktų siuntimas) ir apskaitos tikslu: Kliento vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kosmetikos produktų pristatymo adresas. 

Bendrovė papildomai gali tvarkyti šiuos juridinių asmenų (Bendrovės verslo partnerių) darbuotojų duomenis: darbo telefono ryšio numeris, darbo elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, užimamos pareigos, įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, darbovietės pavadinimas, verslo partnerio vardu ar interesais vykdomas susirašinėjimas su Bendrove, ar kiti duomenys, pateikti sutarties su Bendrove sudarymo, vykdymo metu (dokumentų pasirašymas, užsakymų patvirtinimas ir pan.) ar kitais su verslo santykiais susijusiais pagrindais;

Asmens duomenys saugomi visą sutarties galiojimo ir/ar bendradarbiavimo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų nuo sutarties ir/ar bendradarbiavimo pabaigos, jei Lietuvos Respublikos teisės aktais nėra nustatytas kitas Asmens duomenų saugojimo terminas

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, verslo partnerių, trečiųjų asmenų. 

4. 1. 2. Užklausos (klausimo) pateikimo ir atsakymo parengimo bei potencialių ar kilusių ginčų su duomenų subjektais sprendimo tikslu. Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), tvarkome telefonu, el. paštu, per Svetainę ar kitaip vykusios komunikacijos informaciją.  

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su trečiaisiais asmenimis dėl faktinių aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.).

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 3 metus nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

4. 1. 3. Užklausos dėl bendradarbiavimo susitarimo sudarymo ir tapimo „MANO“ kosmetikos priemonių ambasadoriumi pateikimo tikslu. Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), tvarkome telefonu, el. paštu, per Svetainę ar kitaip vykusios komunikacijos informaciją.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, miestą, kuriame dirbate, grožio paslaugos teikimo adresas, darbo pobūdis, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija, norimo išviešinti komentaro turinys.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 3 metus nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

4. 1. 4. Paskyros susikūrimo bei lojalumo programos naudojimosi tikslu. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų vartotojo vardas, slaptažodis, el. pašto adresas, gimimo data. 

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių.

Nurodome, kad Jums prisijungus prie paskyros, į Jūsų įrenginį yra įrašomi slapukai skirti išsaugoti Jūsų prisijungimo informaciją ir Jūsų ekrano nustatymus. Prisijungimo slapukai yra saugomi 2 (dvi) dienas, o ekrano nustatymų – 1 (vienerius) metus. Tačiau, jeigu uždėsite varnelę ant pasirinkimo “Prisiminti mane”, tuomet prisijungimo informacija bus saugoma 2 (dvi) savaites. Kai atsijungsite nuo savo paskyros, prisijungimo slapukai bus ištrinti nedelsiant.

4. 1. 5. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo tikslu gali btvarkome Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, klientų (juridinių asmenų), verslo partnerių atstovų (darbuotojų) ar kitų kontaktinių asmenų duomenis: darbo telefono ryšio numeris, darbo elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, užimamos pareigos.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome sutikimo galiojimo metu ir 5 (penkerius) metus nuo sutikimo atšaukimo dienos.

Sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

4. 1. 6. Įsiskolinimų administravimo tikslu. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie mokėjimus, skolos pagrindą ir dydį, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., Gyventojų registro, trečiųjų asmenų teikiamų duomenų ir kt.) ir iš trečiųjų asmenų.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame (1) teisėsaugos institucijoms ir/arba (2) skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams. 

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki įsiskolinimo administravimo (skolos likvidavimo) pabaigos bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytą ieškinio senaties terminą, kuris yra 10 metų.

5. KAIP MES RENKAME IR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5. 1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

5. 1. 1. Kai Jūs juos pateikiate mums. 

5. 1. 2. Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma Svetaine, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP) ar kt.) yra renkama automatiškai. 

5. 1. 3. Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka. 

5. 2. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetainėmis, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, pateikdami užklausas ir (ar) pateikdami savo nusiskundimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų, parduodamų prekių, Jums užsisakant mūsų naujienlaiškį. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

5. 3. Jūsų pateikiama informacija gali apimti Jūsų ar Jūsų atstovaujamo asmens vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, žinutės tekstą (pvz., registruojantis konsultacijai) bei kitus duomenis.

5. 4. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra neasmeninė informacija (pvz., naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą. 

5. 5. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių duomenimis (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis ir kt.).

5. 6. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose.

6. AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI?

6. 1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus. 

6. 2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, klientų (juridinių asmenų), verslo partnerių atstovų (darbuotojų) ar kitų kontaktinių asmenų duomenis: darbo telefono ryšio numeris, darbo elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, užimamos pareigos. 

6. 3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti davę savo sutikimą. 

6. 4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu) ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. socialinių tinklų paskyros). 

6. 5. Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymų.

6. 6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais Bendrovės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6. 7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tai Jūs galite padaryti šiais būdais:

6. 7. 1. pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą „neprenumeruoti“ ar pan.), arba

6. 7. 2. atvykę pas mus ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6. 7. 3. atsiųsti mums prašymą šiuo el. paštu – info@MANOritualai.lt  Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6. 8. Ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos yra nutraukiamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu.

6. 9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

7. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7. 1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo parduodami, teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei dėl kurių atitinkami asmens duomenys buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika  ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

7. 2. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

7. 2. 1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmus atlikimo). 

7. 2. 2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainių prieglobos tikslais.

7. 3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8. 1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

8. 2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetaine susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos. 

8. 3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga. 

9. IŠORINĖS SVETAINĖS

9. 1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

10. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

10. 1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises: 

10. 1. 1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

10. 1. 2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

10. 1. 3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

10. 1. 4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

10. 1. 5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

10. 1. 6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą; 

10. 1. 7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

10. 1. 8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

10. 2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

10. 2. 1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

10. 2. 2.  valstybės saugumą ar gynybą;

10. 2. 3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

10. 2. 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

10. 2. 5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą; 

10. 2. 6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

10. 3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją. 

10. 4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

10. 5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

10. 6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

10. 7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

11. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

11. 1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

11. 2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR/ kitais taikytinais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais aktais, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

12. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

12. 1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami mūsų valdomose Svetainėse. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėse ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis, įsigyti parduodamas prekes, teikiamas paslaugas.

13. SLAPUKAI

13. 1. Svetainėje yra naudojami Cookieyes slapukai.

13. 2. Svetainėje naudojame statistinius duomenis renkančią trečiųjų šalių programinę įrangą – „Google Analytics“, kuri įrašo slapukus į Jūsų įrenginį. Ši informacija yra anoniminė ir pagal ją nėra įmanoma atpažinti, koks konkrečiai lankytojas atliko tam tikrus veiksmus svetainėje. Ši informacija mums yra reikalinga, kad galėtume tobulinti Svetainės veikimą analizuodami lankytojų naršymo įpročius ir stebėti, kaip mums tai sekasi. Plačiau apie „Google Analytics“ slapukus ir kaip yra saugomi surinkti duomenys, galite paskaityti čia: Google Privatumas ir sąlygos.

13. 3. Naudodami „Google Analytics“, nustatėme paslaugą, kad, kai tik duomenis gauna „Analytics Collection Network“ https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en, dar prieš išsaugant ar apdorojant duomenis, Jūsų IP adresas būtų anonimizuotas. 

13. 4. Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ sekimo visose Svetainėse, apsilankykite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

14. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

14. 1 Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:

14. 1. 1. siunčiant paštu – Kosmetikos laboratorija, MB, juridinio asmens kodas 304452130, buveinės adresas: Gamyklų g. 9, LT-68108 Marijampolė.

14. 1. 2. siunčiant el. paštu – info@MANOritualai.lt 

Redaguota 2024-04-04